نوبت دهی

1

هر دردی در ناحیه لگن مهم بوده و باید علت آن مشخص شود. شما برای تشخیص درد خود چه کرده اید

هر دردی در ناحیه لگن مهم بوده و باید علت آن مشخص شود. شما برای تشخیص درد خود چه کرده اید