نوبت دهی

12

آیا میخواهید صاحب یک مفصل مصنوعی لگن با بیشترین طول عمر شوید. آن را از ما بخواهید

آیا میخواهید صاحب یک مفصل مصنوعی لگن با بیشترین طول عمر شوید. آن را از ما بخواهید