نوبت دهی

13

آیا به شما هم گفته اند مفصل مصنوعی برای سن بعد از 50 سالگی است و هنوز برای شما زود است

آیا به شما هم گفته اند مفصل مصنوعی برای سن بعد از 50 سالگی است و هنوز برای شما زود است