نوبت دهی

18

آیا شکستگی چند سال قبل لگن شما بد جوش خورده و اکنون درد لگن شما را آزار میدهد

آیا شکستگی چند سال قبل لگن شما بد جوش خورده و اکنون درد لگن شما را آزار میدهد