نوبت دهی

20

شکستگی لگن میتواند موجب آسیب های جدی شود ولی دلیلی ندارد شما با درد زندگی کنید

شکستگی لگن میتواند موجب آسیب های جدی شود ولی دلیلی ندارد شما با درد زندگی کنید