نوبت دهی

21

آیا به شما هم گفته اند شکستگی لگن شما قابل جراحی نیست و باید با کشش درمان شود. قدری تامل کنید

آیا به شما هم گفته اند شکستگی لگن شما قابل جراحی نیست و باید با کشش درمان شود. قدری تامل کنید