نوبت دهی

Human

Shoulder Hand Elbow Wrist spine pelvis hip knee ankle foot

دکتر مهرداد منصوری

هدف ایران ارتوپد

هدف ایران ارتوپد فراهم کردن اطلاعات دقیق و قابل اعتماد در باره بیماری های اندام های حرکتی بدن اعم از دست و پا و ستون مهره و لگن است بطوریکه شما بتوانید با کمک آنها در باره سلامتی و بیماری خود تصمیم های درست بگیرید.