نوبت دهی

9

علت بسیاری از لنگش ها مشکلاتی در مفصل لگن است. آیا موقع آن نیست که برای بد راه رفتن خود فکری کنید

علت بسیاری از لنگش ها مشکلاتی در مفصل لگن است. آیا موقع آن نیست که برای بد راه رفتن خود فکری کنید