شکستگی های لگن

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را
نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده
و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

در
این فیلم تنها یك همی پلویس دیده میشود و قسمت مقابل لگن حذف شده است.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه برای فیكساسیون شكستگی های ستون های قدامی و خلفی استابولوم از دو پلاك بازسازی یكی در زیر و دیگری در بالای پلویك بریم استفاده شده است. پلاك روی بریم كاملا شكل داده شده تا بر روی قطعات شكسته شده لب قدامی باترس شود. با دیدن داخل استابوولم میتوان ریداكشن قطعات را دید.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را
نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده
و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

در این فیلم استخوان بصورت نیمه شفاف است و میتوان محل پیچ ها را از ورای استخوان مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دو پلاك بازسازی و مسیر پیچ های آنها را كه برای فیكساسیون شكستگی تی استابولوم بكار رفته اند مشاهده كرد. مولدینگ پلاك ستون قدامی برای كمك به باترس بیشتر قطعات لب قدامی است. با دقت به زیر پلاك روی پلویك بریم میتوان پیچی را كه خارج از آن در یكی از قطعات لب قدامی كارگذاشته شده است مشاهده كرد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را
نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده
و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

در این فیلم تنها یك همی پلویس دیده میشود و قسمت مقابل لگن حذف شده است.
فیلم با بزرگنمایی بالایی داخل حفره استابولوم را بهتر نشان میدهد.

در این فیلم میتوان داخل حفره استابولوم را دید. قطعات شكسته شده ستون قدامی و خلفی جااندای شده و در كنار هم قرار گرفته اند و Congruity حفره را برقرار كرده اند. قطعه كوچكی از لب قدامی كه در زیر سر فمور است دست نخورده رها شده چون فشار وزن به آن وارد نمیشود.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

در این فیلم تنها یك همی پلویس دیده میشود و قسمت مقابل لگن حذف شده است.

  

 

در این فیلم میتوان شكستگی هر دو ستون
قدامی و خلفی استابولوم در همی پلویس چپ را مشاهده كرد. همچنین میتوان دید كه
لبه قدامی استابوولم چند تكه شده است. شكستگی ستون خلفی در این بیمار
ناكامل است.

شكستگی راموس تحتانی پوبیس و شكستگی كوادری لترال پلیت در این بیمار وجه افتراق آن با شكستگی عرضی است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی های ستون قدامی و خلفی و همچنین شكستگی های لب قدامی جااندازی شده و قطعات به توسط دو پلاك بازسازی در سر جایشان فیكس شده اند. در این جراحی از اپروچ ایلیواینگوینال و مدیفیه استوپا استفاده شده و جاامدازی ستون خلفی بدون دسترسی به خلف لگن انجام شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان شكستگی هر دو ستون قدامی و خلفی استابولوم در طرف چپ لگن را مشاهده كرد. همچنین میتوان دید كه لبه قدامی استابوولم چند تكه شده است. شكستگی ستون خلفی در این بیمار ناكامل است.

شكستگی راموس تحتانی پوبیس و شكستگی كوادری لترال پلیت در این بیمار وجه افتراق آن با شكستگی عرضی است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

در این فیلم تنها یك همی پلویس دیده میشود و قسمت مقابل لگن حذف شده است. فیلم با بزرگنمایی بالایی داخل حفره استابولوم را بهتر نشان میدهد.

  

 

در این فیلم میتوان كوادری لترال پلیت را كه جزئی از ستون خلفی است را دید كه به سمت داخل لگن جابجا شده است. همچنین شكستگی چند تكه ستون و لب قدامی قابل مشاهده است.

با نگاه به داخل استابولوم میتوان دید كه قسمتی از دام استابولوم همچنان به استخوان ایلیوم متصل مانده است و این وجه افتراق شكستگی های تی و شكستگی های دو ستونی است.

جدا شدن دو ستون قدامی و خلفی از این قسمت دست نخورده را میتوان از درون استابولوم مشاهده كرد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی شكل حفره استابولوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

در این فیلم استخوان بصورت نیمه شفاف است و میتوان محل پیچ ها را از ورای استخوان مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان به نوعی رادیوگرافی لگن یك بیمار مبتلا به شكستگی استابولوم را دید كه حول محور عمودی خود میچرخد پس میتوان ویوهای ابتوراتور و ایلیاك را كه در رادیوگرافی ساده لگن دیده میشوند در این بازسازی سه بعدی سی تی اسكن مشاهده كرد. انقطاع خط ایلیوپكتینئال كه نشانه آسیب ستون قدامی است در این فیلم دیده میشود.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی تی شكل استابولوم” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس

فیلم شكستگی تی شكل استابولوم بعد از جراحی در یك همی پلویس با بزرگنمایی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ایلیوم و حفره استابولوم در یك
طرف لگن و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك در طرف دیگر شده و نحت عمل جراحی قرار گرفته است. بیمار همچنین
دیاستاز سمفیز پوبیس دارد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.
در این فیلم استخوان بصورت نیمه شفاف است و میتوان محل و مسیر پیچ ها را
درون استخوان به راحتی مشاهده و دنبال كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی استخوان
ایلیوم به توسط یك پلاك بازسازی 3.5 بر روی كرت ایلیاك و یك
پیچ لگ 7.3 میلیمتر كه از AIIS به طرف توبروزیته ایلیوم رفته فیكس شده است.

همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس پس از
جااندازی به توسط دو پلاك بازسازی و دررفتگی مفصل ساكروایلیك راست به توسط
دو پیچ ایلیوساكرال فیكس شده اند. جهت پیچ مهره اول ساكروم به علت دیسمرفیسمی كه در آن وجود داشته است از پایین به بالا و از خلف به قدام است ولی پیچ مهره دوم در جهت افقی است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ایلیوم و حفره استابولوم در یك
طرف لگن و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك در طرف دیگر شده و نحت عمل جراحی قرار گرفته است. بیمار همچنین
دیاستاز سمفیز پوبیس دارد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی استخوان
ایلیوم پس از جااندای به توسط یك پلاك بازسازی 3.5 بر روی كرت ایلیاك و یك
پیچ لگ 7.3 میلیمتر كه از AIIS به طرف توبروزیته ایلیوم رفته فیكس شده است.

همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس پس از
جااندازی به توسط دو پلاك بازسازی و دررفتگی مفصل ساكروایلیك راست به توسط
دو پیچ ایلیوساكرال فیكس شده اند.

در این بیمار شكستگی كوكسیكس دست نخورده باقی مانده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ایلیوم و حفره استابولوم در یك
طرف لگن و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك در طرف دیگر شده و نحت عمل جراحی قرار گرفته است. بیمار همچنین
دیاستاز سمفیز پوبیس دارد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی استخوان ایلیوم پس از جااندای به توسط یك پلاك بازسازی 3.5 بر روی كرت ایلیاك و یك پیچ لگ 7.3 میلیمتر كه از AIIS به طرف توبروزیته ایلیوم رفته فیكس شده است.

همچنین دیاستاز سمفیز پوبیس پس از جااندازی به توسط دو پلاك بازسازی و دررفتگی مفصل ساكروایلیك راست به توسط دو پیچ ایلیوساكرال فیكس شده اند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش عمودی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه
بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ایلیوم و حفره استابولوم در یك
طرف لگن و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك در طرف دیگر شده است. بیمار همچنین
دیاستاز سمفیز پوبیس دارد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه استخوان ایلیوم
در طرف چپ لگن دچار شكستگی وسیعی همراه با جابجایی شده است. این شكستگی به
درون حفره استابولوم گسترش پیدا كرده است.

در
طرف راست لگن مفصل ساكروایلیاك باز شده و در جلو سمفیز پوبیس دیاستاز پیدا
كرده است. شكستگی كوكسیكس و شكستگی اسپاین ایسكیوم نشانه جابجایی شدید همی
پلویس در حین ضربه اولیه و از علائم ناپایداری حلقه لگن است. همی پلویس چپ به سمت سفالاد و قدام جابجا شده است.

برای بررسی احتمال آسیب مثانه برای بیمار رتروگراد سیستویورتروگرافی انجام شده كه میتوان دید آسیبی به مثانه وارد نشده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ایلیوم و دررفتگی مفصل ساكروایلیاك بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ساكروم و ستون قدامی استابولوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه استخوان ساكروم در طرف چپ دچار یك شكستگی ترانس فورامیتال شده است. شكسته شدن ترانسورس پروسس مهره L5  در این بیمار نشانه ناپایداری آسیب حلقه لگن است.

در این فیلم همچنین میتوان شكستگی راموس فوقانی و تحتانی پوبیس را مشاهده كرد. شكستگی ستون قدامی استابولوم كه بصورت ناكامل است هم دیده میشود.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش عمودی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ساكروم و ستون قدامی استابولوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه استخوان ساكروم در طرف چپ دچار یك شكستگی ترانس فورامیتال شده است. شكسته شدن ترانسورس پروسس مهره L5  در این بیمار نشانه ناپایداری آسیب حلقه لگن است.

در این فیلم همچنین میتوان شكستگی راموس فوقانی و تحتانی پوبیس را مشاهده كرد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس بعد از جراحی . چرخش افقی

فیلم شفاف شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس بعد از جراحی . چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن مرد میانسالی را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی استخوان ساكروم و ستون قدامی استابولوم شده و بدنبال آن تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان بصورت نیمه شفاف است و میتوان محل پیچ ها را از ورای استخوان مشاهده كرد.

در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه شكستگی ساكروم به توسط دو پیچ ایلیوساكرال در مهره های اول و دوم ساكروم فیكس شده اند. پیچ لگ بلندی كه بصورت رتروگرید در راموس فوقانی پوبیس كارگذاشته شده است. این شكستگی و شكستگی ستون قدامی استابوولمر ا فیكس كرده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقاله “شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس” زیر وجود دارد.

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش افقی

فیلم شكستگی ساكروم همراه با شكستگی پوبیس . چرخش عمودی