در رفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولر (مفصل بین استخوان های ترقوه و کتف) در ناحیه شانه چگونه ایجاد میشود

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

آناتومی

استخوان ترقوه یا کلاویکل در دو انتهای خود با دو استخوان دیگر مفصل میشود. در قسمت داخلی، استخوان ترقوه با استخوان جناغ مفصل شده و در طرف لترال یا خارجی ترقوه با استخوان کتف یا اسکاپولا Scapula مفصل میشود. قسمتی از استخوان کتف که با ترقوه مفصل میشود یک زائده پهن به نام زائده آکرومیون است. مفصل بین ایندو را مفصل بین آکرومیون و کلاویکل (ترقوه) یا مفصل آکرومیوکلاویکولر Acromioclavicular joint مینامند.

1040

مفصل بین استخوان جناغ یا استرنوم Sternum و کلاویکل را مفصل استرنوکلاویکولر Sternoclavicular joint مینامند. پایداری مفصل آکرومیوکلاویکولر تا حد زیادی وابسته به لیگامان هایی است که در اطراف آن قرار گرفته اند. مهمترین این لیگامان ها لیگامان کوراکوکلاویکولر Coraco-clavicular است که بین زائده کوراکوئید Coracoid process و ترقوه قرار گرفته است.

این لیگامان خود از دو قسمت به نام های لیگامان تراپزوئید Trapezoid ligament و لیگامان کونوئید Conoid ligament تشکیل شده است.

آسیب مفصل بین استخوان های ترقوه و کتف چگونه ایجاد میشود

آسیب های مفصل آکرومیوکلاویکولر بسیار شایعتر از آسیب های مفصل استرنوکلاویکولر است. این مفصل کپسول مفصلی ضعیفی داشته و به راحتی در حین افتادن روی شانه آسیب میبیند. این آسیب بطور شایعی در ورزشکاران دیده میشود. در اثر ضربات شدیدی که به شانه وارد میشود ممکن است کپسول مفصل آکرومیوکلاویکولر پاره شده ولی لیگامان کوراکوکلاویکولر سالم باقی بماند. در این حال لبه خارجی استخوان ترقوه که در حال معمول در محاذات لبه زائده آکرومیون است کمی به سمت بالا جابجا میشود. به این وضعیت نیمه دررفتگی یا Subluxation مفصل آکرومیوکلاویکولر میگویند.

اگر شدت ضایعه به حدی باشد که لیگامان کوراکوکلاویکولر هم پاره شود لبه خارجی استخوان ترقوه کاملا به سمت بالا جابجا شده و تمام ارتباط خود با زائده آکرومیون را از دست میدهد. به این وضعیت دررفتگی یا Dislocation مفصل آکرومیوکلاویکولر میگویند.

1040 7 نیمه دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولر

 

1040 1 دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولر

 

1040 3

.

 

 

فهرست مقالات مرتبط

دررفتگی مفصل  آکرومیوکلاویکولر چگونه ایجاد میشود

 علائم و درمان در رفتگی مفصل  آکرومیوکلاویکولر

0/5 ( 0 بازدید )