مشاوره آنلاین

دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این بحث ادامه مقاله “دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک . تشخیص” است.

تمام ضایعات حلقه لگنی که هم از لحاظ Vertical و هم Rotational ناپایدار هستند نیاز به جراحی دارند. این بیماران در معرض شدید آسیب های سیستم اوروژنیتال بوده و باید حتما از لحاظ آسیب مجرای ادرای و مثانه بررسی شوند. بررسی ها در این بیمار آسیبی را نشان نداد. پارگی مثانه در این بیماران حتی اگر اکستراپریتونئال باشد نیاز به ترمیم جراحی دارد. ترمیم مثانه و پلاک گذاری سمفیز باید همزمان انجام شوند و بعد از ترمیم مثانه باید حتی الامکان از تعبیه سوند سوپراپوبیک اجتناب کرد. در این موارد فلوی ادراری را میتوان از طریق یک سوند فولی برقرار کرد.

 
برای ترمیم ضایعات بیمار در ابتدا از طریق انسیزیون pfannenstiel سعی در جااندازی دیاستاز سمفیز شد و سپس از طریق اپروچ قدامی به مفصل ساکروایلیاک جااندازی باز مفصل و تثبیت آن با استفاده از پلاک صورت گرفت. رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1071 6

در این ویو رخ مشاهده میشود که تثبیت دیاستاز سمفیز با استفاده از یک پلاک بازسازی ۶ سوراخه ۳.۵ و تثبیت مفصل ساکروایلیاک با استفاده از دو پلاک بازسازی ۳ سوراخه ۴.۵ انجام شده است. پلاک ۶ سوراخه سمفیز در هر طرف به توسط سه پیچ به راموس فوقانی پوبیس و راموس ایسکیوپوبیک فیکس شده است. پلاک های مفصل ساکروایلیاک موازی یکدیگر نیستند بلکه با یکدیگر زاویه دارند. علت اینست که ایلیوم در قسمت خلف و قدام توده استخوانی بیشتری دارد و در قسمت وسط بسیار نازک است و بنابراین فیکس کردن پلاک در قسمت وسط گیر خوبی را بدست نمیدهد. همچنین زاویه دار بودن پلاک ها نسبت به هم موجب افزایش استحکام فیزیکی فیکساسیون میشود.

1071 9

در ویو اینلت میبینیم که در پلاک های سه سوراخه مفصل ساکروایلیاک یک سوراخ برای پیچ ساکروم و دو سوراخ برای پیچ های ایلیوم استفاده شده است

1071 12

در پلاک های مفصل ساکروایلیاک پیچ های ساکروم کنسلوس ۶.۵ و پیچ های ایلیوم کورتیکال ۴.۵ هستند. علت انتخاب پیچ های کنسلوس، افزایش گیر پیچ ها در استخوان کنسلوس ساکروم است. میبینیم که پیچ های ساکروم بصورت مایل و به سمت داخل گذاشته شده اند. زاویه شیب این پیچ ها موازی مفصل ساکروایلیاک است و هدف از این زاویه ممانعت از ورود پیچ ها به مفصل است. دقت کنیم که ساکروم در قسمت خلف توده استخوانی زیادی ندارد پس طول پیچ خلفی بسیار کوتاه تر از پیچ قدامی است. حداکثر استحکام ساختمانی که با دو پلاک در قسمت خلف درست میشود با پیچ قدامی ساکروم است.

1071 14

این تصویر نشان میدهد که ریشه عصبی L5 که از سطح بالایی Sacral ala عبور میکند چقدر نزدیک مفصل ساکروایلیاک و پلاک ها است و در حین اکسپوژر و کارگذاری ایمپلنت ها باید از این ریشه عصبی مراقبت زیادی شود. پس از هر جراحی حلقه لگنی باید از بیمار سی تی اسکن به عمل آید تا نه تنها دقت ریداکشن بررسی شود بلکه از محل پیچ ها و عدم تهاجم به مفصل اطمینان حاصل شود.

1071 1

کات بالایی پیچ های ساکروم و نزدیکی آنها به مفصل ساکروایلیاک را نشان میدهد.

1071 11

1071 13

در دو کات بالا ریداکشن مفصل ساکروایلیاک و ادامه پیچ های ایلیوم دیده میشوند.

1071 7

و در کات بالا ریداکشن سمفیز پوبیس دیده میشود. تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پلاک ها را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1071 8 

تصاویر بازسازی شده بالا ویو اوتلت را نشان میدهد

 

 
1071 10

و در تصاویر بالا میتوان نمای اینلت لگن را مشاهده کرد.

برای تجسم فضایی بهتر از ضایعه، فیلم های سه بعدی از لگن این بیمار تهیه شده است. این فیلم ها با در کنار هم گذاشتن تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و با دیدن آنها میتوان شکل ضایعات و جااندازی آنها را بهتر ارزیابی کرد.

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دیاستاز سمفیز پوبیس+ در رفتگی مفصل ساکروایلیاک بعد از جراحی. چرخش افقی

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )