نوبت دهی

در رفتگی سر استخوان رادیوس در مفصل آرنج

در هر دررفتگی مفصل آرنج هم استخوان اولنا ( زند پایینی) و هم استخوان رادیوس ( زند بالایی) ارتباط خود را با استخوان بازو از دست داده و جابجا میشوند ولی گاهی این جابجایی فقط در مفصل بین استخوان رادیوس و بازو اتفاق میفتد.

بطور طبیعی سر استخوان رادیوس با کندیل خارجی استخوان بازو مفصل میشود. وقتی که سر استخوان رادیوس به سمت جلو جابجا شده و ارتباط خود را با کندیل خارجی بازو از دست میدهد دررفتگی سر استخوان رادیوس ایجاد شده است.

در اکثر موارد این دررفتگی همراه با شکستگی استخوان اولنا است ولی بندرت میتواند به تنهایی ایجاد شود. در اینجا فقط راجع به دررفتگی خالص سر استخوان رادیوس صحبت میشود.

1087

مکانیسم دررفتگی سر استخوان رادیوس در آرنج چیست

این دررفتگی معمولا به علت پروناسیون Pronation شدید ساعد بوجود میاید ( پروناسیون چرخش ساعد و مچ دست است به نحوی که کف دست موازی سطح زمین و به طرف زمین قرار گیرد).

درمان این دررفتگی با سوپیناسیون Supination ساعد انجام میشود ( سوپیناسیون چرخش ساعد و مچ دست است به نحوی که پشت دست موازی سطح زمین و به طرف زمین قرار گیرد).

1087

در تصویر سمت راست پروناسیون و در چپ سوپیناسیون ساعد دیده میشود

دررفتگی حقیقی سر استخوان رادیوس نادر است و اکثر مواقعی که در رادیوگرافی دررفتگی سر استخوان رادیوس دیده میشود بیمار در واقع یا دررفتگی مادرزادی سر رادیوس دارد و یا دررفتگی همراه با شکستگی استخوان اولنا دارد.

در هر دررفتگی سر استخوان رادیوس باید به توسط معاینه و رادیوگرافی تمام طول استخوان اولنا برای یافتن شکستگی بررسی شود چون ممکن است دررفتگی سر رادیوس جزئی از شکستگی دررفتگی مونتاجیا (شکستگی تنه استخوان اولنا یا زند زیرین همراه با دررفتگی سر استخوان رادیوس) باشد.

تفاوت دررفتگی مادرزادی سر استخوان رادیوس و دررفتگی بر اثر ضربه اینست که دررفتگی مادرزادی معمولا دو طرفه بوده و در هر دو آرنج وجود دارد.

همچنین در دررفتگی مادرزادی سر رادیوس، قسمت بالایی سر استخوان، بشکل محدب و گنبدی شکل است ( در حالت طبیعی قسمت بالایی سر استخوان رادیوس مقعر است).

درمان دررفتگی سر استخوان رادیوس معمولا جااندازی بسته است. پزشک ارتوپد با چرخاندن ساعد به خارج و فشار بر روی سر استخوان رادیوس این دررفتگی را جا میندازد.