مشاوره آنلاین

شکستگی ایلیوم. درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این بحث ادامه مقاله “شکستگی ایلیوم. تشخیص” است.

تمام بیمارانی که به علت شکستگی ایلیوم دچار ناپایداری حلقه لگنی شده اند نیاز به درمان جراحی برای جااندازی و فیکسیشن شکستگی دارند. پلان درمانی بیمار استفاده از اپروچ قدامی و جااندازی باز شکستگی و فیکسیشن قطعات شکسته شده بود. جااندازی باز شکستگی ایلیوم در قسمت خلف صورت گرفته و محل شکستگی توسط پلاک فیکس شد. از یک پیچ لگ بلند برای تقویت فیکسیشن ایلیوم استفاده شد. پیچ راموس فوقانی با گاید فلوروسکوپ بصورت رتروگرید گذاشته شد. رادیوگرافی های بعد از جراحی بیمار در زیر دیده میشوند. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

1124 4

تصویر رخ بالا نشان میدهد که برای فیکسیشن شکستگی ایلیوم در قسمت خلف از یک پلاک بازسازی ۳.۵ شش سوراخه همراه با یک پیچ لگ استفاده شده است. این پلاک فقط میتواند شکستگی ایلیوم را در لبه فوقانی آن فیکس کند ولی این فیکسیشن ناکافی و ناپایدار است. فیکسیشن قسمت پایینی ایلیوم میتواند به قدرت و پایداری تثبیت داخلی شکستگی کمک زیادی بکند. به همین منظور از یک پیچ لگ ۳.۵ استفاده شد. این پیچ لگ از خار خاصره قدامی تحتانی به طرف لترال مفصل ساکروایلیاک هدف گیری شده و به درون قطعه توبروزیته ایلیوم که هنوز ارتباط خود را با ساکروم حفظ کرده بود فرستاده شد. به توسط این پیچ استخوان ایلیوم هم در لبه فوقانی و هم در لبه تحتانی فیکس شد. با فیکس شدن قطعه بزرگ و جابجا شده ایلیوم به قطعه کوچک و ثابت و پایدار توبروزیته ایلیوم قاعدتا در رفتگی هم باید جا بیفتد و همین طور هم شد ولی تا موقعی که حلقه لگن از قسمت جلو هم فیکس نشود، این تثبیت در قسمت خلف به اندازه کافی قوی نیست. به منظور فیکسیشن راموس فوقانی پوبیس در سمت جلو از یک پیچ لگ رتروگرید استفاده شد. با جااندازی شکستگی ایلیوم در خلف، شکستگی ریشه پوبیس در قدام هم جااندازی شد. این جااندازی را میتوان از طریق اپروچ قدامی دید و با فلوروسکوپی تایید کرد.

1124 15

پیچ رتروگرید راموس زیر گاید فلوروسکوپ گذاشته شد. در این ویو پیچ لگ در کنار پلاک فوقانی بهتر دیده میشود. دقت کنید که نوک پیچ لگ که از AIIS به داخل توبروزیته ایلیوم رفته در داخل مفصل ساکروایلیاک نیست. در این ویو میبینیم که مفصل ساکروایلیاک در طرف راست قدری بازتر از طرف چپ است.

1124 24

این تصویر اینلت مسیر پیچ لگ را از AIIS تا پشت توبروزیته ایلیوم را نشان میدهد. پس از هر جراحی حلقه لگنی باید از بیمار سی تی اسکن به عمل آید تا نه تنها دقت ریداکشن بررسی شود بلکه از محل پیچ ها و عدم تهاجم به مفصل اطمینان حاصل شود.

1124 19

در کات بالا شکستگی توبروزیته وضعیت مناسبی دارد.

1124 9

محل پلاک بازسازی بر روی کرت ایلیاک دیده میشود.

1124 2

شکستگی توبروزیته ایلیوم جااندازی شده و مفصل ساکروایلیاک بسته شده است.

1124 10

کات بالا نوک پیچ لگ را که از AIIS به توبروزیته ایلیوم رفته را نشان میدهد. در کات های پایین هم میتوان مسیر این پیچ را دنبال کرد.

1124 13

1124 23

1124 16

سه کات بالا نشان میدهد که تغییر شکل آلای ساکروم و باز شدن مختصر مفصل ساکروایلیاک در قسمت قدام وجود دارد.

1124 14

این کات که از پایینترین قسمت مفصل ساکروایلیاک عبور میکند مفصل ساکروایلیاک و شکستگی ایلیوم را در وضعیت جااندازی شده نشان میدهد.

1124 6

کات بالا سوکت پیچ لگ ۳.۵ را در خار خاصره قدامی تحتانی نشان میدهد.

1124 5

1124 1

1124 25

1124 12

چهار کات بالا مسیر حرکت پیچ لگ راموس پوبیس را نشان میدهد که از کنار استابولوم میگذرد. تصاویر پایین که بازسازی سه بعدی لگن است است موقعیت پلاک و پیچ ها را بهتر نشان میدهد. با کلیک کردن بر روی هر تصویر، نمای بزرگتری از آن در اختیار شما قرار میگیرد.

 
 
1124 20

تصاویر فوق نمای تقریبا اینلت را نشان میدهند. پلاک در سطح داخلی لگن گذاشته شده تا در زیر پوست احساس نشود. در این نما دیده میشود که باز ماندن مختصر مفصل ساکروایلیاک در جلو ناشی از دفرمیتی و چرخش داخلی آلای ساکروم بر اثر ایمپکت شدن آن است که نیازی به جااندازی آن نیست. شکستگی کوچک لب قدامی استابولوم چپ به علت پایدار بودن و عدم تداخل در حرکت مفصل هیپ نیازی به فیکسیشن ندارد.

 
 
1124 3

در این دو ویو محل شروح پیچ های لگ نشان داده شده است. سوکت پیچ لگ AIIS در داخل نمای قطره ستون قدامی دیده میشود.

 
 
1124 22

در این نما مسیر پیچ لگ ستون قدامی بهتر دیده میشود.

1124 8

نمای فوق مسیر حرکت پیچ لگ پوبیس و عبور از بالای استابولوم دیده میشود.

1124 18

در این ویو امتداد یافتن این پیچ تا توبروزیته ایلیوم دیده میشود.

1124 21

و در این ویو مسیر حرکت پیچ در داخل دیواره های اینترنال و اکسترنال بال ایلیوم و امتداد یافتن تا قسمت های خلف ایلیوم دیده میشود.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم شفاف شکستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شکستگی ایلیوم بعد از جراحی. چرخش عمودی

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )