مشاوره آنلاین

شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. تشخیص

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

بیمار مرد ۳۲ ساله ایست که بدنبال تصادف اتومبیل دچار درد شدید در ناحیه لگن شده است. توانایی راه رفتن را از دست داده و مستقیما به مرکز درمانی ما مراجعه میکند. در بدو ورود فشار سیستولیک ۸۰ میلیمتر جیوه داشته که با انفوزیون ۳ لیتر سرم رینگر و پس از آن دو واحد خون وضعیت همودینامیک بیمار به حد طبیعی میرسد. شکستگی در مناطق دیگر بدن نداشته است. در بررسی های به عمل آمده در شکم و قفسه سینه خونریزی داخلی مشاهده نشد. در معاینه عصبی توانایی دورسی فلکشن مچ و انگشتان پای راست کاهش پیدا کرده و حس دورسال همان پا هم کم شده بود. بیمار هماچوری داشت. سوند فولی از مجرای ادراری بیمار عبور کرده و برای وی تعبیه شد. در اورتروگرافی رتروگراد و سیستوگرافی، آسیب مثانه و مجرای ادراری مشاهده نشد. تصاویر رادیوگرافی بیمار در زیر مشاهده میشوند. با کلیک بر روی هر کدام تصویر بزرگتری از آن دیده میشود.

1209 9

در تصویر رخ اولین مشکلی که به چشم میخورد تغییراتی است که در سمفیز دیده میشود. سمفیز واید شده و به نظر میرسد پوبیس در طرف راست به سمت بالا هم حرکت کرده است. در راموس های پوبیس شکستگی دیده نمیشود. میدانیم که گرچه عناصر قدامی حلقه لگن بهتر دیده میشوند با این حال آسیب های عناصر خلفی بسیار مهم تر بوده و پروگنوز آسیب وارده به حلقه لگنی بیشتر تحت تاثیر آسیب های خلفی است. در خلف لگن آسیبی در ایلیوم و مفصل ایلیوساکرال دیده نمیشود. Arcuate line ها که نشانه کورتکس لبه فوقانی فورامن ها هستند در طرف چپ به خوبی دیده میشوند ولی در طرف راست محو و مبهم هستند.

1209 4

در سیستوگرافی رتروگرید به عمل آمده نشت ماده حاجب دیده نمیشود، شکل متانه طبیعی است و جابجایی در آن دیده نمیشود.

1209 11

در ویو اینلت جابجا شدن پوبیس طرف راست به خلف دیده میشود. اگر بخواهیم بر پایه همین رادیوگرافی ها برای بیمار تصمیم درمانی بگیریم احتمالا به علت دیاستاز کمتر از دو سانتیمتر تصمیم به درمان غیر جراحی میگیریم ولی میدانیم که رادیوگرافی ساده نمیتواند تمام ابعاد یک ترومای حلقه لگنی را نشان دهد. شک به هر گونه آسیب به حلقه لگنی که در رادیوگرافی ساده تایید شود باید همیشه ما را به سمت تهیه سی تی اسکن هدایت کند. تعدادی از کات های مهم سی تی اسکن بیمار به ترتیب آناتومیک از بالا به پایین در زیر دیده میشوند.

1209 2

1209 12

1209 5

1209 1

1209 10

در تمام کات های بالا مهم ترین نکته شکستگی ساکروم است. این شکستگی هم کورتکس قدامی و هم کورتکس خلفی را درگیر کرده است. برای داشتن دید بهتری از شکل شکستگی، در زیر تصاویر سه بعدی لگن گذاشته شده است.

1209 13

در تصویر فوق مهم ترین نکته ای که دیده میشود شکستگی ترانس فورامینال ساکروم است. قطعاتی از کورتکس قدامی ساکروم هم جدا و جابجا شده است. شکستگی ساکروم در قسمت پایین از خط وسط عبور کرده است.  در قدام، باز شدن سمفیز پوبیس و جابجا شدن پوبیس سمت راست به سمت سفالاد دیده میشود. همی پلویس راست حول محور مدیولترال چرخیده و این چرخش موجب شده که قدام همی پلویس راست به سمت بالا حرکت کند. نکته مهم دیگر شکسته شدن ترانسورس پروسس مهره پنجم لومبر است که نشانه قطعی ناپایداری در آسیب های حلقه لگنی است.

 

1209 3

1209 8

در اینلت ویو شکسته شدن خط ساکروگلوتئال به علت آسیب ساکروم دیده میشود.

 

1209 7

1209 6

و در اوت لت ویو جابجایی همی پلویس راست در قدام به سمت سفالاد قابل مشاهده است. شکستگی ترانسورس پروسس مهره پنجم کمری در سمت راست هم دیده میشود. شکستگی ترانسورس پروسس مهره پنجم نشانه ناپایداری آسیب حلقه لگنی است.

با کنار هم قرار دادن تصاویر بازسازی شده سه بعدی لگن همین بیمار فیلم هایی از لگن وی تهیه شده است که مشاهده آنها میتواند درک بهتری از آسیب ایجاد شده را به ما بدهد. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر پیدا کنید.

فیلم شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. سیستوگرافی. چرخش افقی

فیلم شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش افقی

فیلم شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

فیلم شفاف شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. چرخش عمودی

ادامه بحث را در مقاله “شکستگی ساکروم و دیاستاز سمفیز پوبیس. درمان” دنبال کنید

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )