آناتومی ساعد – عروق و اعصاب

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

شربان بازویی یا براکیال بعد از عبور از مفصل آرنج به دو شاخه تقسیم میشود شاخه ای که در طرف استخوان رادیوس یا زند زبرین قرار گرفته را شریان رادیال و شاخه ای را که در طرف داخلی قرار گرفته شریان اولنار مینامند. از شریان های رادیال و اولنار ساخه های فرعی جدا میشود که به یکدیگر یا با شریان بازویی متصل میشوند.

 1495 1

1495 7

 

بجز وریدها یا سیاه رگ های عمقی که همراه با شریان های ساعد هستند وریدهای سطحی هم در زیر پوست ساعد وجود دارند. مهمترین این وریدها بازیلیک و سفالیک نام دارند. تزریق وریدی داروها معمولا در این وریدها انجام میشود.

 در زیر وریدهای سطحی ساعد از روی پوست دیده میشوند.

1495 6

 

 اعصاب عمده در ناحیه ساعد سه عصب مدیان و اولنار و رادیال هستند. عصب رادیال و مدیان در عمق ساعد و در سمت خارجی آن که بیشتر نزدیک به استخوان رادیوس است طی مسیر میکند. سپس عصب رادیال در ناحیه مچ دست سطحی شده و در زیر پوست قرار میگیرد. به شاخه های متعددی تقسیم شده که حس لمس پوست پشت انگشتان دست را تامین میکنند.

عصب مدیان هم در عمق مچ دست از کانال کارپ یا تونل مچ دستی عبور کرده و به کف دست میرسد.

عصب اولنار در عمق عضلات ساعد و نزدیک به استخوان اولنار طی مسیر کرده و در ناحیه مچ دست سطحی تر شده و پس از عبور از کانال گویان در مچ دست به کف دست میرسد.

 

فهرست مقالات مرتبط

استخوان بندی ساعد

آناتومی استخوان رادیوس، زند زبرین

آناتومی استخوان اولنا، زند زیرین آناتومی عروق و اعصاب ساعد رادیوگرافی ساعد

آناتومی عضلات لایه سطحی جلوی ساعد آناتومی عضلات لایه عمقی جلوی ساعد آناتومی عضلات لایه سطحی پشت ساعد آناتومی عضلات لایه عمقی پشت ساعد آناتومی عضلات چرخاننده ساعد

0/5 ( 0 بازدید )