فالانکس

 

1517 19

فالانکس

Phalanx

 

فالانکس نام استخوان هر بند انگشت است.

پس هر انگشت سه فالانکس دارد بجز انگشت شست که دو بند و در نتیجه دو فالانکس دارد.

فالانکس های انگشتان با یکدیگر مفصل شده و مفصل بین آنها را مفصل اینترفالانژیال میگویند.

مفصل بین فالانکس بند نزدیک به کف دست و استخوان متاکارپ را مفصل متاکارپوفالانژیال مینامند.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی دست – استخوان و مفاصل

0/5 ( 0 بازدید )