کانال مچ دستی

 

1490 6

کانال مچ دستی

Carpal tunnel canal

 

نگارش های دیگر : کانال کارپ، تونل مچ دستی، تونل کارپ

کانال مچ دستی یا کانال کارپ نام یک مجرا در ناحیه مچ دست است که در یک طرف آن استخوانچه های کارپ و در طرف دیگر آن رباط عرضی مچ دست قرار گرفته است.

از درون کانال مچ دستی یا کانال کارپ ۹ تاندون و یک عصب مدیان عبور میکند.

اهمیت کانال مچ دستی یا کانال کارپ وقتی است که این کانال به عللی تنگ شده و به عصب مدیان که از آن عبور میکند فشار وارد میکند.

این فشار موجب بروز بیماری خاصی به نام سندروم کانال کارپ میشود.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی مچ دست – رباط عرضی و کانال کارپ و تاندون های جلوی مچ دست

0/5 ( 0 بازدید )