کانال نخاعی

192

 --------------------------------------

کانال نخاعی

Vertebral canal

 

نگارش های دیگر : کانال ورتبرال

کانال نخاعی به فضای استخوانی میگویند که نخاع در درون آن قرار دارد.

کانال نخاعی از پشت سر هم قرار گرفتن مهره های ستون فقرات درست میشود.

درون هر مهره یک فضای خالی یا مجرای استخوانی وجود دارد و پشت سر هم قرار گرفتن مهره ها موجب میشود تا این مجاری پشت سر هم قرار گرفته و کانال نخاعی را درست کنند.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

آناتومی ستون مهره (ستون فقرات) – کلیات

0/5 ( 0 بازدید )