وتر

 

1622 5

   وَتَر

Tendon

 

وتر همان زردپی یا تاندون است.

وتر یا زردپی طناب هاب بافتی محکمی هستند که از یک یا دو طرف عضله خارج شده و به استخوان متصل میشوند.

در واقع در بسیاری اوقات عضله نه مستقیما که با واسطه وتر یا تاندون به استخوان متصل میشود.

در هنگام انقباض عضله، وتر آن عضله کشیده شده و موجب حرکت استخوان میشود.

وتر عضلات ممکن است به شکل طناب یا نوار یا یک صفحه پهن باشند.

تصویر این صفحه وتر یا زردپی یا تاندون آشیل را نشان میدهد که به پشت استخوان پاشنه میچسبد.

 

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

0/5 ( 0 بازدید )