مشاوره آنلاین

یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم. درمان

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

این بحث ادامه مقاله “یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم. تشخیص” است.

در بخش قبل مشخص شد که بیمار ما یک خانم ۲۸ ساله است که بدنبال تصادف اتومبیل دچار شکستگی دو ستونی استابولوم همراه با جابجایی شده است. دو ستون قدامی و خلفی استابولوم جابجا شده و از هم فاصله گرفته اند. این شکستگی قطعا نیاز به جراحی و بازسازی حفره استابولوم دارد. جراحی در روز ششم بعد از شکستگی انجام شد.

پلان جراحی استفاده از اپروچ قدامی ایلیواینگوینال همراه با اپروچ مدیفیه استوپا برای دسترسی به زیر پلویک بریم است. بیمار در حال سوپاین جراحی شد. ابتدا پنجره اول و دوم ایلیواینگوینال مشخص شده و شکستگی کرت ایلیاک با استفاده از پنجره اول با پیچ و پلاک فیکس شد.

سپس با استفاده از اپروچ مدیفیه استوپا زیر پلویک بریم و داخل حفره حقیقی لگن مشخص شد. جااندازی دو ستون قدامی و خلفی با استفاده از پنجره اپروچ استوپا انجام شده و ستون خلفی و راموس پوبیس به توسط یک پلاک کرو در زیر پلویک بریم به یکدیگر متصل شدند.

با استفاده از یک پلاک در بالای پلویک بریم قسمتی از ایلیوم که همچنان به مفصل ساکروایلیاک متصل بود به ستون قدامی فیکس شد. از درون سوراخ های این پلاک پیچ های لگ بلندی به ستون خلفی فرستاده شد که موجب اتصال ستون قدامی و خلفی میشد. با استفاده از پنجره دوم ایلیواینگوینال شکستگی لب قدامی با دو پیچ لگ فیکس شد.

در زیر رادیوگرافی های سه گانه لگن بعد از جراحی دیده میشوند. با کلیک بر روی هر کدام از تصاویر زیر میتوان نمای بزرگ تری از آن را مشاهده کرد.

 

2000 8

2000 3

2000 10

 بررسی دقت ریداکشن و محل پیچ و پلاک ها بعد از جراحی فقط با استفاده از سی تی اسکن کامل میشود. رادیوگرافی ساده در این مورد دقت کافی ندارد. جابجایی های حتی تا یک سانتیمتر هم میتواند در پشت پیچ و پلاک ها پنهان شده و دیده نشود. در حالیکه جابجایی باقیمانده قطعات شکسته شده حتی در حد چند میلیمتر هم میتواند موجب بروز آرتروز زودرس در مفصل ران شود.

در زیر مهمترین کات های سی تی اسکن بیمار بعد از جراحی دیده میشوند.

 

2000 20

2000 4

در کات های بالا دیده میشود که پیچ هایی که برای فیکس کردن پلاک روی بریم به درون توبروزیته ایلیوم فرستاده شده اند در درون استخوان قرار گرفته اند.

 

2000 19

2000 18

در تصاویر بالا دیده میشود که قطعه جابجا شده ستون خلفی در مفصل ساکروایلیاک جااندازی شده است.

 

2000 16

2000 14

2000 12

2000 6

کات های بالا ریداکشن ستون قدامی و خلفی را نشان داده و همچنین محل پیچ های لگ در ستون خلفی دیده میشوند.

 

2000 1

 در کات بالا مسیر پیچ لگ که برای فیکس کردن شکستگی لب قدامی بکار رفته دیده میشود.

 برای بدست آوردن تجسم بهتری از ریداکشن قطعات شکسته شده، میتوان از بازسازی سه بعدی سی تی اسکن استفاده کرد.

 

2000 13

2000 7

2000 2

 در تصاویر بالا پلاک های زیر و بالای پلویک بریم و پلاک کرت ایلیاک و پیچ های لگ لب قدامی دیده میشوند. ناحیه ای که پلاک ها در اطراف پلویک بریم قرار گرفته اند استخوان حجیم و مناسبی داشته و پیچ های پلاک میتوانند بهتر در آن فیکس شوند. لبه کرت ایلیاک هم استخوان نسبتا کلفتی برای گیر پیچ ها دارد.

 

2000 11

در تصویر بالا جااندازی ستون های قدامی و خلفی در پشت لگن دیده میشود. جااندازی خلف بصورت غیر مستقیم بوده و لگن از قسمت خلف اپروچ نشده است.

 

2000 9

2000 17

2000 15

 در تصاویر بازسازی شده سی تی اسکن که در بالا دیده میشوند استخوان نیمه شفاف بوده و مسیر پیچ ها دیده میشوند. در این تصاویر مسیر پیچ های لگ بلندی که از پلاک بالای پلویک بریم به درون ستون خلفی فرستاده شده اند دیده میشود. مسیر پیچ هایی که در سوراخ های پشتی پلاک بالای پلویک بریم به درون توبروزیته ایلیوم رفته است و همچنین مسیر پیچ های لگ لب قدامی هم در تصاویر بالا قابل مشاهده هستند.

برای تجسم فضایی بهتر از شکستگی، فیلم هایی از لگن بیمار تهیه شده اند. این فیلم ها با استفاده از تصاویر سی تی اسکن سه بعدی بیمار ایجاد شده و میتوانند قطعات شکسته شده و میزان جابجایی و جااندازی آنها را بهتر نشان دهند. این فیلم ها را میتوانید در مقالات زیر بیابید.

فیلم یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در یک نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف یک مورد شکستگی دو ستونی استابولوم در یک نیمه لگن بعد از جراحی

 

 

مقالات مرتبط و مطالعه بیشتر

دیگر نمونه های شکستگی لگن و استابولوم

0/5 ( 0 نظر )