نوبت دهی

تعویض مفصل ران در دررفتگی مادرزادی لگن

تعویض مفصل ران در دررفتگی مادرزای لگن