عملكرد و بیومكانیك عضله چیست

عملكرد و بیومكانیك عضله چیست

 

 نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

در عضلات اسكلتی كه به استخوان متصل میشوند سه جزء عضله، استخوان و مفصل یك واحد یا سیستم یكپارچه حركتی را تشكیل میدهند كه در واقع یك اهرم است و از قوانین فیزیكی آن هم تبعیت میكند. همانطور كه میدانیم هر اهرم از سه قسمت تشكیل شده است كه عبارتند از :

  • نیروی كارگر كه در بدن همان عضله است. فاصله نیروی كارگر تا تكیه گاه را بازوی كارگر میگویند
  • تكیه گاه اهرم در بدن انسان همان مفصل است
  • نیروی مقاومت همان چیزی است كه باید حركت داده شود. فاصله نیروی مقاومت تا تكیه گاه را بازوی مقاومت میگویند

1978 3

2414 5

 

یك واحد “مفصل، عضله، استخوان” در غالب اوقات یك اهرم نوع سوم است. در این نوع از اهرم ها نیروی كارگر در بین تكیه گاه و نیروی مقاومت قرار گرفته است. كه در آن مفصل تكیه گاه بوده و استخوان خود اهرم و عضله نیروی كارگر است.

در اندام های بدن معمولا محل اتصال عضله به استخوان به تكیه گاه یا همان مفصل نزدیكتر است تا به محل نیروی مقاوم. به همین علت اهرم های اندام عموما مقدار نیرو را كاهش داده و دامنه اثر نیرو را افزایش میدهند.

مثال این نوع از اهرم ها در بدن اتصال عضله بازو به استخوان ساعد است كه چون محل اتصال به مفصل آرنج نزدیك تر است تا به كف دست، موجب میشود تا با انقباض اندك عضله دوسر بازویی كف دست مقدار زیادی حركت كند ولی در عوض میزان نیرو كاهش میابد.

در بعضی مناطق مانند اتصال عضله پشت ساق به استخوان پاشنه ارم ایجاد شده نوع دوم اهرم ها است كه در آن تكیه گاه یا مفصل در بین نیروی كارگر و نیروی مقاومت قرار گرفته است.

 

2414 3

2414 4

AF = نیروی كارگر    R = نیروی مقاومت   F = تكیه گاه

با انقباض عضله نه تنها نیرو به استخوان وارد شده و موجب حركت آن میشود بلكه به خود مفصل هم نیروی زیادی وارد میشود. این نیرو به سطوح مفصلی وارد شده و میتواند بتدریج موجب ساییدگی آن شود.

بطور مثال در حین راه رفتن نیروی زیادی به سطوح مفصلی در مفصل ران وارد میشود بطوریكه میزان این نیروها معمولا چند برابر وزن خود فرد است. وقتی كه سطح مفصل به علتی (مثلا بد جوش خوردن شكستگی) تغییر شكل داده و صاف و یكنواخت نیست، تمركز نیروهای وارده به مفصل در بعضی نقاط بسیار بیشتر از نقاط دیگر مفصل خواهد بود و این عامل میتواند موجب ساییدگی سریعتر مفصل شود.

 2414 1

 .

فهرست مقالات مرتبط

عضله یا ماهیچه چیست

آناتومی عضله

بیومكانیك عضله چیست

بافت شناسی عضله

معاینه قدرت عضله

5/5 ( 2 بازدید )