آناتومی ساعد - عضلات چرخاننده ساعد

 نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

 

 عضلات پشت یا خلف ساعد در دو لایه سطحی و عمقی هستند. دسته ای از عضلات لایه عمقی عضلات چرخاننده ساعد هستند كه همانطور كه از نامشان پیدا است وظیفه انها چرخش استخوان های ساعد و به تبع آن مچ دست است.

 

عضلات چرخاننده ساعد

این عضلات سه عدد هستند

سوپیناتور Supinator

 1484 7

این
عضله عمقی است و در بالا به اپی كندیل خارجی چسبیده و در پایین به سطح
خارجی بالای استخوان رادیوس متصل میشود. كار این عضله چرخاندن ساعد به خارج
یا سوپینیشن است.

پروناتور ترس Pronator teres

این
عضله سطحی است و در بالا به اپی كندیل داخلی چسبیده و در پایین به سطح
خارجی استخوان رادیوس میچسبد. كار این عضله چرخاندن ساعد به داخل یا
پرونیشن است.

پروناتور كوادراتوس Pronator quadrates

این
عضله عمقی بوده و از سطح جلویی پایین استخوان رادیوس به سطح جلویی پایین
استخوان اولنا میرود و كار آن چرخش ساعد به داخل یا پرونیشن است.

 

 دو عضله دیگر كه كار آنها چرخاندن ساعد است عبارتند از:

 

عضله براكیورادیالیس Brachioradialis

این
عضله از بالای اپی كندیل خارجی استخوان بازو به سمت پایین آمده و تاندون
آن به انتهای پایینی و خارجی استخوان رادیوس درست بالای سطح مفصلی مچ دس
میچسبد. این عضلخ آرنج را خم میكند. این عضله وقتی دست در حالت سوپینیشن
است آنرا پرونیت كرده و وقتی دست در حالت پرونیشن است آنرا سوپینیت میكند.

عضله انكونئوس Anconeous

این
عضله در واقع ادامه عضله سه سر بازو بوده و در سطح پشتی مفصل آرنج در
بالاترین قسمت ساعد قرار گرفته است. این عضله هم مانند عضله سه سر آرنج را
باز میكند.

1484 3

 .

 

فهرست مقالات مرتبط

استخوان بندی ساعد آناتومی استخوان رادیوس، زند زبرین آناتومی استخوان اولنا، زند زیرین آناتومی عروق و اعصاب ساعد
رادیوگرافی ساعد

آناتومی عضلات لایه سطحی جلوی ساعد آناتومی عضلات لایه عمقی جلوی ساعد آناتومی عضلات لایه سطحی پشت ساعد آناتومی عضلات لایه عمقی پشت ساعد آناتومی عضلات چرخاننده ساعد

0/5 ( 0 بازدید )