آناتومی ساعد - عضلات لایه عمقی پشت ساعد

  نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

عضلاتی كه در پشت یا دورسال ساعد هستند در دو لایه سطحی و عمقی قرار میگیرند.

 

 

عضلات لایه عمقی پشت ساعد

 1484 5

عضلات این لایه در بالا به سطح خلفی یا پشتی استخوان های رادیوس و اولنا میچسبند و شامل سه عضله است.

ابدكتور بلند شست Abductor pollicis longus

تاندون این عضله در پایین به قاعده متاكارپ پنجم متصل شده و شست را از كف دست دور میكند.

اكستانسور بلند شست Extensor polisis longus

تاندون این عضله در پایین به سطح پشتی بند انتهایی انگشت شست چسبیده و موجب باز شدن شست میشود.

اكستانسور انگشت سبابه Extensor indicis

تاندون این عضله ر پایین به سطح پشتی انگشت سبابه چسبیده و موجب باز شدن انگشت سبابه میشود .

 

 

فهرست مقالات مرتبط

استخوان بندی ساعد آناتومی استخوان رادیوس، زند زبرین آناتومی استخوان اولنا، زند زیرین آناتومی عروق و اعصاب ساعد
رادیوگرافی ساعد

آناتومی عضلات لایه سطحی جلوی ساعد آناتومی عضلات لایه عمقی جلوی ساعد آناتومی عضلات لایه سطحی پشت ساعد آناتومی عضلات لایه عمقی پشت ساعد آناتومی عضلات چرخاننده ساعد

0/5 ( 0 بازدید )