آناتومی ساعد - عضلات لایه عمقی جلوی ساعد

  نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

عضلاتی كه در سطح قدامی یا جلویی یا ولار ساعد قرار گرفته اند در یه لایه سطحی و حد واسط و عمقی هستند.

 

عضله لایه حد واسط ولار ساعد

این عضله بین لایه سطحی و عمقی قرار داشته و در بالا به اپی كندیل انتهای پایینی
استخوان بازو میچسبد. این لایه شامل یك عضله یعنی فلكسور سطحی انگشتان Flexor
digitorum superficialis
است. تاندون این عضله در پایین به بند وسط انگشتان
5-2 دست میچسبد و موجب خم كردن انگشتان دست میشود.

 1484 2

 

 

عضلات لایه عمقی ولار ساعد

 1484 6

عضلات این لایه به سطح جلویی استخوان های رادیوس و اولنا میچسبند
و شامل دو عضله هستند.

فلكسور عمقی
انگشتان Flexor digitorum profundus

تاندون این عضله در پایین به بند دیستال (انتهایی) انگشتان 5-2
دست میچسبد و موجب خم كردن بند انتهایی انگشتان دست میشود

فلكسور بلند
شست Flexor pollisis longus

تاندون این عضله در پایین به بند انتهایی انگشت شست دست چسبیده
و موجب خم كردن شست میشود.

 

فهرست مقالات مرتبط

استخوان بندی ساعد آناتومی استخوان رادیوس، زند زبرین آناتومی استخوان اولنا، زند زیرین آناتومی عروق و اعصاب ساعد
رادیوگرافی ساعد

آناتومی عضلات لایه سطحی جلوی ساعد آناتومی عضلات لایه عمقی جلوی ساعد آناتومی عضلات لایه سطحی پشت ساعد آناتومی عضلات لایه عمقی پشت ساعد آناتومی عضلات چرخاننده ساعد

0/5 ( 0 بازدید )