آسیب مزمن لیگامانی مچ دست چیست

  نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فهرست مقالات مرتبط

بعضی از ضربات وارده به مچ دست موجب پاره شدن رباط ها یا لیگامان های اطراف آن میشوند. در صورتیكه این پارگی ها شدید باشند مفصل مچ دست دچار دررفتگی میشود ولی وقتی شدت پارگی كم است دررفتگی وجود ندارد و علائم آسیب خود را بصورت درد و تورم مچ دست نشان میدهند.

اگر آسیب های لیگامان های مچ دست دیر تشخیص داده شوند موجب ناپایداری مفصل شده كه آن هم به نوبه خود موجب آسیب غضروف
مفصل و متعاقب آن سائیدگی مفصل میشود. سائیدگی مفصل هم موجب درد و خشكی
حركت و تورم میشود. بطور مثال موقعی كه لیگامان بین استخوان های اسكافوئید
و لونیت پاره میشود ( این پارگی یكی از شایعترین آسیب های لیگامانی مچ دست
است) استخوان اسكافویید كه دیگر به لونیت متصل نیست آزادانه در داخل مچ
دست حركات بدجور انجام میدهد.

 

 250 2 رادیوگرافی سالم مچ دست

 

250 4 فاصله اسكافوئید و لونیت به علت پارگی لیگامان بین آن دو زیاد شده است

 

این حركات موجب میشوند كه تماس مفصلی بین استخوان اسكافوئید و سطح مفصلی استخوان رادیوس ( زند اعلی)
تغییر كند و قسمت های نامناسبی از اسكافویید با رادیوس مفصل شود. همین امر
موجب ایجاد فشارهای نامناسب بین این دو استخوان در سطح مفصلی شده كه در
نهایت منجر به سائیدگی مفصل مچ دست میشود. این نوع سائیدگی را
scapho-lunate advanced collapse یا SLAC مینامند.

برای
ساده شدن فهم مطلب مثالی میزنیم. وقتی دو قاشق را روی هم در كمد آشپزخانه
گذاشته ایم كمچه قاشق ها كاملا روی یكدیگر قرار گرفته است و در تمام قسمت
ها بطور كامل با یكدیگر در تماس قرار میگیرندو حال اگر دسته یكی از این دو
قاشق را كمی بچرخانیم سطح تماس كمچه این دو قاشق از هم جدا شده و فقط لبه
آنها با یكدیگر در تماس باقی میماند. سطح مفصلی دو استخوان اسكافوئید و
رادیوس در مفصل مچ دست هم درست مثل همین مثال عمل میكند و تماس لبه به لبه
استخوان ها موجب افزایش فشار ایندو به هم و درنتیجه استئوآرتریت میشود.

در
آسیب های مزمن وقتی مچ به این حالت میرسد اگر درد بیمار كم باشد درمان با
استفاده از اسپلینت و محدود كردن فعالیت های مچ دست بیمار و استفاده از
دارو های ضد درد است. اگر درد بیمار شدید باشد و به این روش درمانی پاسخ
ندهد دكتر ارتوپد ممكن است از روش های جراحی برای درمان استفاده كند. یكی
از این روش ها برداشتن چند عدد از استخوانچه های مچ دست كه در آنها آرتروز
ایجاد شده است ( استخوان اسكافویید و چند استخوان دیگر) میباشد. روش دیگر
برداشتن اسكافوئید و سپس جوش دادن چهار عدد از استخوانچه های دیگر مچ دست
است. اگر بیماری از این هم بیشتر پیشرفت كرده باشد ممكن است لازم شود كل
مفصل مچ دست خشك شود و یا عمل جراحی تعویض مفصل مچ دست برای بیمار انجام
شود.

 

فهرست مقالات مرتبط

در رفتگی های مفصل مچ دست رگ به رگ شدن یا كشیدگی لیگامان مچ دست آسیب مزمن لیگامانی مچ دست چیست

0/5 ( 0 بازدید )