نوبت دهی

چگونه یک بیمار ناتوان را جابجا کنیم

اگر شما از یکی از اعضاء خانواده تان که دچار بیماری سختی شده و در بستر است مراقبت میکنید در معرض خطر کمر درد هستید.

وقتی میخواهید کسی را که در بستر دراز کشیده به حالت نشسته درآورید، وقتی میخواهید فرد را از تخت به روی صندلی چرخدار بکشانید و یا وقتی برای مراقبت از فرد دراز کشیده مجبورید برای مدتی روی او خم شوید کمر شما تحت فشارهای زیادی قرار میگیرد. در این موارد به نکات زیر توجه کنید:

  • امتداد سر و گردن و ستون مهره خود را همیشه حفظ کنید
  • وقتی کسی را حمل میکنید کمرتان را نچرخانید
  • کسی را که جابجا میکنید کاملاٌ به خود نزدیک نگه دارید
  • در حین جابجایی بیمار پاهای خودر را به اندازه عرض شانه باز نگه دارید تا تعادل شما حفظ شود
  • برای بلند کردن یا کشیدن فرد از عضلات پاهایتان استفاده کنید نه از عضلات کمرتان
  • اگر بیمارتان خیلی سنگین است کمک بگیرید

 

چگونه بیمار را از حالت دراز کش به حالت نشسته درآوریم

برای نشاندن بیمار از حالت درازکش به حالت نشسته یکی از دستانتان را زیر ساق های بیمار و دست دیگرتان را زیر کمر او قرار دهید. ساقها و ران های بیمار را به کنار تخت بچرخانید و در همان حال با دست دیگرتان تنه او را هم در عکس جهت بچرخانید بطوریکه بیمار در کنار تخت بنشیند.

255 2

255 1

چگونه بیمار را سرپا کنیم

روبروی بیمار بایستید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه هایتان از هم باز کنید، زانو هایتان را خم کرده و کمر تان را مستقیم نگه دارید. پا های بیمار را روی زمین قرار دهید و کمی از هم باز کنید.

دست های بیمار باید روی تخت یا روی شانه های شما باشد. بازوانتان را دور کمر بیمار حلقه کنید و انگشتان دست های خود را در پشت بیمار بهم گره بزنید. بیمار را بطرف خودتان کشیده و به خود بچسبانید. سپس کمی به عقب خم شده و وزن خود را کاملاٌ روی پاهایتان بیندازید.

 

چگونه بیمار را روی صندلی چرخدار بنشانیم

صندلی چرخدار را باید از قبل کنار تخت بیمار قرار داده و قفل کنیم. بیمار و خودتان را با هم بطرف صندلی چرخدار بچرخانید. زانو هایتان را خم کنید تا بیمار را پایین بیاورید.

بیمار در این حالت با هر دو دستانش دسته های صندلی را میگیرد تا به تعادل خود کمک کند. زانو های خود را کاملاٌ خم میکنید تا جائیکه بیمار روی صندلی بنشیند.