مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی تی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن این بیمار تهیه گردیده است.

 

 

اگر
از سمت داخل لگن به این فیلم نگاه كنیم میتوانیم شكستگی هر دو ستون قدامی و خلفی را مشاهده كنیم. در پشت لگن شكستگی ستون خلفی استابولوم دیده میشود كه جابجایی هم پیدا كرده است. با دقت به راموس فوقانی و تحتانی پوبیس میتوانیم شكستگی را در نقاط متعدد آن مشاهده كنیم.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی تی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی تی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )