مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی استابولوم شده را نشان میدهد. نام تی به علت شكل خاص این شكستگی است كه شبیه به حرف تی انگلیسی است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده و حالت شفاف دارد. به عبارت دیگر مانند یك تصویر رادیوگرافی معمولی است كه در جهات مختلف دیده میشود.

 

 

با دقت به تصویر از زوایای مختلف میتوان شكستگی ستون قدامی و خلفی را مشاهده كرد. مشاهده تصویر از دو نمای چپ و راست مانند دیدن تصاویر رادیولوژی مایل (ابتوراتور و ایلیاك) است و به درك بهتر محل شكستگی ها كمك میكند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی تی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی تی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی استابولوم

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )