مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم تنها یك نیمه از لگن نمایش داده میشود و سر استخوان ران از درون حفره استابولوم خارج شده تا درون آن بهتر دیده شود.

 

 

در این فیلم شكستگی ستون قدامی و ستون خلفی استابولوم دیده میشود. همچنین میتوان شكستگی راموس فوقانی و تحتانی پوبیس را در چند نقطه مشاهده كرد. شكستگی هر دو ستون استابولوم با شكسته شدن راموس ایسكیوپوبیس تنها در دو شكستگی دیده میشود. یكی همین شكستگی تی و دیگری شكستگی دو ستونی استابولوم است. با دیدن اتصال قسمتی از گنبد استابولوم به مفصل ساكروایلیاك میتوان این دو شكستگی را از هم افتراق داد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی تی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی تی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم

فیلم شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )