مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی تی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است.

 

 

در این فیلم شكستگی هر دو ستون قدامی و خلفی استابولوم دیده میشوند كه به توسط دو پلاك فیكس شده اند. برای دیده شدن بهتر شكستگی و پیچ و پلاك ها تنها نیمه شكسته شده لگن نشان داده شده است و تصویر سر استخوان ران از درون حفره استابولوم بیرون كشیده شده تا درون آن بهتر دیده شود.

داخل حفره استابولوم دیده میشود كه قطعات شكستگی در كنار هم قرار گرفته و حفره كروی ویكنواختی را ایجاد كرده اند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی تی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی تی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی تی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم

فیلم شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی تی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )