مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی ستون قدامی همراه با قسمتی از ستون خلفی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم
با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است.

  

 

در
این فیلم خط شكستگی ستون قدامی لگن از جلوی بال ایلیوم شروع میشود. این شكستگی در بال ایلیوم ناكامل و بدون جابجایی است ولی با حركت به طرف پلویك بریم جابجایی بیشتر میشود. در پلویك بریم خط شكستگی تغییر مسیر داده و از لبه قدامی استابولوم بیرون میرود. شاخه ای از شكستگی از كوادری لترال پلیت به سمت ستون خلفی و سیاتیك ناچ میرود.

خط شكستگی در سیاتیك ناچ هم با جابجایی همراه است و از آنجا مجددا به سمت لبه كرت ایلیاك میرود. این الگو را شكستگی ستون قدامی همراه با همی ترانسورس خلفی میگویند. همی ترانسورس به این علت است كه مانند یك شكستگی عرضی ولی نیمه ای از آن ستون خلفی را قطع میكند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )