مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی ستون قدامی همراه با قسمتی از ستون خلفی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم
با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است. فیلم بصورت شفاف
است و مانند این است كه به یك تصویر رادیوگرافی لگن بیمار از زوایای مختلف
نگاه كنیم.

 

 

در
این فیلم كه میتوان گفت معادل یك تصویر رادیوگرافی معمولی ولی از زوایای گوناگون است میتوان قطع شدن خط ایلیوپكتینئال را در نمای ابتوراتور و قطع شدن خط ایلیوایسكیال را در نمای ایلیاك دید. همچنان شكستگی لبه بال ایلیوم هم دیده میشود. این فیلم در واقع هر سه نمای ژوده لگن را نشان میدهد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )