مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی ستون قدامی همراه با قسمتی از ستون خلفی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم
با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است. فیلم فقط یك نیمه از لگن بیمار را نشان میدهد و در نتیجه میتوان راحت تر داخل حفره لگن را مشاهده كرد.

 

 

در
این فیلم یك نیمه لگن دیده میشود. اگر از سمت داخل لگن به آن نگاه كنیم متوجه میشویم كه خط شكستگی ستون خلفی از سیاتیك ناچ به طرف كوادری لترال پلیت رفته و سپس به ریشه راموس فوقانی و تحتانی امتداد پیدا میكند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )