مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار
شكستگی ستون قدامی همراه با قسمتی از ستون خلفی استابولوم شده را بعد از
عمل جراحی نشان میدهد.

فیلم
با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است. فیلم بصورت شفاف
است و مانند این است كه به یك تصویر رادیوگرافی لگن بیمار از زوایای مختلف
نگاه كنیم.

 

 

در
این فیلم مسیر پیچ های بلندی كه بكار رفته است مشاهده میشود. چهار پیچ از پلاك روی پلویك بریم عبور كرده است كه نه تنها آن را به استخوان زیر خود فیكس كرده بلكه به ستون خلفی رفته اند و در نتیجه شكستگی ستون خلفی را هم فیكس و بیحركت كرده اند. یك پیچ بلند لگ در راموس فوقانی پوبیس قرار گرفته و آن را فیكس كرده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )