مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار
شكستگی ستون قدامی همراه با قسمتی از ستون خلفی استابولوم شده را بعد از
عمل جراحی نشان میدهد.

فیلم
با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار تهیه گردیده است. فیلم فقط یك نیمه از لگن بیمار را نشان میدهد و در نتیجه میتوان راحت تر داخل حفره لگن را مشاهده كرد.

 

 

در
این فیلم یك نیمه لگن دیده میشود. اگر از سمت داخل به حفره لگن نگاه كنیم میبینیم كه شكستگی در سیاتیك ناچ و ستون خلفی بسته شده است بدون اینكه از اپروچ خلفی استفاده شده باشد و بدون اینكه پشت ستون خلفی در معرض دید قرار بگیرد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی ستون قدامی+ همی ترانسورس خلفی استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )