مشاوره آنلاین

فیلم شفاف شكستگی عرضی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی عرضی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم
با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است. فیلم بصورت شفاف است به این معنی كه با نگاه به آن به نظر میرسد در حال دیدن یك تصویر رادیولوژی ساده بیمار ولی از زوایای مختلف هستیم.

  

 

در

این فیلم در واقع میتوان هر سه نمای ژوده یعنی گرافی رخ و ابتوراتور و ایلیاك لگن را مشاهده كرد. میتوان دید كه خط ایلیوایسكیال در نمای ایلیاك و خط ایلیوپكتینئال در نمای ابتوراتور قطع شده است. این نشانه شكسته شدن هر دو ستون قدامی و خلفی است كه از مشخصات شكستگی های عرضی استابولوم است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی عرضی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی عرضی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی عرضی استابولوم

فیلم شكستگی عرضی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف شكستگی عرضی استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )