مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی عرضی استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی عرضی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است را نشان میدهد.

فیلم
با در كنار هم قرار گرفتن
تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است.

  

 

در

این فیلم میتوان دید كه شكستگی عرضی استابولوم به توسط یك پلاك منحنی در داخل لگن فیكس و بیحركت شده است. پلاك در زیر پلویك بریم قرار داشته و از پشت به اینتكت ایلیوم و از جلو به راموس فوقانی پوبیس متصل میشود و در نتیجه ستون قدامی استابولوم را بیحركت میكند.

یك پیچ لگ كه از بالای پلویك بریم به ستون خلفی استابولوم رفته است ستون خلفی را فیكس میكند.

از نمای پش لگن دیده میشود كه شكستگی ستون خلفی جااندازی شده است. بدون اینكه به آن اپروچ شود.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی عرضی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“شكستگی عرضی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی عرضی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی عرضی استابولوم

فیلم شفاف شكستگی عرضی استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )