مشاوره آنلاین

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی دو ستونی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است.

  

 

در این فیلم وقتی لگن را از سمت جلو نگاه میكنیم میتوانیم شكستگی ستون قدامی استابولوم را ببینیم. خط شكستگی از لبه كرت ایلیاك خارج شده است. همچنین میتوانیم ببینیم كه راموس فوقانی و تحتانی پوبیس دچار شكستگی شده است. تا اینجا فقط با یك شكستگی ستون قدامی مواجه هستیم. ولی وقتی لگن را از پشت میبینیم میتوانیم متوجه شكسته شدن ستون خلفی هم بشویم.

به این ترتیب هم ستون قدامی و هم ستون خلفی شكسته شده و ارتباط خود را با مفصل ساكروایلیاك از دست داده اند. تنها یك قطعه كوچك به مفصل ساكروایلیاك متصا مانده كه به ان Intact Ilium  میگویند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )