مشاوره آنلاین

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی دو ستونی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است. در این فیلم تصویر سه بعدی مانند یك تصویر رادیوگرافی معمولی است كه حالت شفاف دارد. در واقع در این فیلم میتوان لگن را از دو نمای مایل چپ و راست و از نمای قدامی دید.

  

 

این فیلم چون بصورت شفاف تهیه شده میتواند نماهای سه گانه ژوده را در یك رادیوگرافی ساده لگن بازسازی كند. در نمای ایلیاك میتوان قطع شدن خط ایلیوایسكیال و در نمای ابتوراتور میتوان قطع شدن خط ایلیوپكتینئال را دید.

شكستگی راموس های پوبیس هم قابل مشاهده هستند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )