مشاوره آنلاین

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی دوستونی استابولوم شده را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است. در این فیلم تنها یك نیمه از لگن دیده میشود. بدین ترتیب میتوان سطح داخلی حفره لگن را بهتر مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان جدا شدن كامل ستون قدامی و ستون خلفی را از اینتكت ایلیوم دید. اینتكت ایلیوم خلفی ترین قسمت آن است كه همچنان به مفصل ساكروایلیاك متصل مانده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم. تشخیص”  برای متخصصین

“یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )