مشاوره آنلاین

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی دو ستونی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه از سه پلاك برای فیكس شدن شكستگی استفاده شده است. یك پلاك درون لگن و زیر پلویك بریم. پلاك دیگر در بالای پلویك بریم و پلاك سوم بر روی كرت ایلیاك قرار دارد. از دو پیچ جداگانه برای فیكس كردن لبه قدامی استفاده شده است. 

میتوان دید كه بدون اینكه به سطح لگن دسترسی پیدا شود تمام شكستگی ها حتی در سطح پشتی جااندازی شده اند. در واقع در یك یك شكستگی دو ستونی استابولوم با استفاده از اپروچ قدامی و از جلوی لگن میتوان شكستگی ستون خلفی را هم جااندازی كرد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )