مشاوره آنلاین

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی دو ستونی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است. در این فیلم تنها یك نیمه از لگن دیده میشود. بدین ترتیب میتوان سطح داخلی حفره لگن را بهتر مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه پلاك زیر پلویك بریم چگونه انحنا یافته و از جلوی مفصل ساكروایلیاك تا نزدیكی سمفیز پوبیس رسیده است. دو پیچ لگ دیده میشوند كه با استفاده از آنها یك قطعه كوچك از لب قدامی استابولوم فیكس شده و داخل استابولوم دیده میشود كه كاملا جااندازی شده است.

خطوط شكستگی در ستون خلفی بصورت غیر مستقیم جااندازی شده اند.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )