مشاوره آنلاین

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك بیمار كه بدنبال تصادف دچار شكستگی دو ستونی استابولوم شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته را نشان میدهد.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن بیمار مذكور تهیه گردیده است. در این فیلم تصویر سه بعدی مانند
یك تصویر رادیوگرافی معمولی است كه حالت شفاف دارد. در واقع در این فیلم
میتوان لگن را از دو نمای مایل چپ و راست و از نمای قدامی دید و مسیر پیچ و پلاك ها را به دقت مطالعه كرد. فیلم همچنین نیمی از لگن را نشان میدهد تا مسیر پیچ و پلاك ها بهتر مشخص گردند.

  

 

در این فیلم میتوان دید كه چگونه سه پیچ بلند از پلاك روی پلویك بریم به ستون خلفی استابولوم رفته و ستون قدامی و خلفی را به هم فیكس كرده است. پلاك منحنی داخل لگنی از جلو با سه پیچ و از خلف با دو پیچ به ستون های قدامی و خلفی فیكس شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم. درمان”  برای متخصصین

“یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم شفاف یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم بعد از جراحی

فیلم یك مورد شكستگی دو ستونی استابولوم در یك نیمه لگن بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )