نوبت دهی

چگونه از نردبان نیفتیم

نویسنده: دکتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

علت تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به اورژانس ها سقوط از نردبان است. همه ما ممکن است برای دسترسی به قفسه های بالا یا بالای کمد یا برای تمیز کردن پنجره ها یا هر کار دیگری از نردبان استفاده کنیم. سقوط از نردبان میتوان موجب انواع آسیب های اندام مانند کوبیدگی و زخم و شکستگی شود.

برای پیشگیری از احتمال سقوط به موارد زیر دقت کنید و آنها را بکار ببندید.

 • قبل از هر بار استفاده از نردبان آن را بدقت وارسی کنید. بخصوص به پیچ های شل، لولاها و کثیف و لغزنده بودن نردبان بیشتر دقت کنید.
 • نردبان ا روی سطح صاف و محکم که لغزنده نیست بگذارید. هیچوقت برای بدست آوردن طول نردبان را روی جعبه نگذارید. برای هر دو متر ارتفاع باید پای نردبان نیم متر از پای دیوار عقب تر قرار گیرد. اگر میخواهید به سر بام بروید نردبان باید یک متر بالاتر از کف بام برود ولی هیچوقت پایتان را روی نقطه ای از نردبان که بالاتر از کف بام است قرار ندهید.
 • برای رفع خستگی بالای نردبان ننشینید.
 • برای هر کاری از نردبان مخصوص آن کار استفاده کنید.
 • وقتی روی نردبان هستید مراقب باشید اشیاء را با احتیاط جابجا کنید. ممکن است تعادل شما به هم بخورد.
 • نردبان را نزدیک کار بگذارید. روی نردبان خیلی به یک طرف خم نشوید.
 • وقتی روی نردبان هستید آنرا به چپ و راست نبرید. از نردبان پایین بیایید و آنرا جابجا کنید و سپس دوباره از آن بالا بروید.
 • در یک لحظه بیش از یک نفر روی یک نردبان نرود.
 • وقتی باد شدید میوزد از نردبان استفاده نکنید.
 • اگر خسته هستید یا احساس گیجی میکنید یا از داروهای خواب آور استفاده کرده اید از نردبان استفاده نکنید.
 • وقتی از یک نردبان بلند بالا میروید از یک نفر بخواهید پایه های نردبان را برای شما بگیرد. در حین بالا رفتن از نردبان در وسط آن قرار بگیرید و بالا بروید. با هر دو دست دو طرف نردبان را بگیرید. رو به نردبان بالا یا پایین بروید نه پشت به آن.
 • کف کفش شما نباید لغزنده باشد. دقت کنید بند کفش هایتان یا پاچه شلوارتان آنقدر بلند نباشد که زیر پایتان گیر کند.
 • اگر از نردبان افتادید وحشت زده نشوید. با آرامش ببینید صدمه خورده اید یا خیر. اگر میبینید نمیتوانید بلند شوید کمک بخواهید. اگر صدمه ندیده اید کمی صبر کرده، استراحت کنید و سپس به کار خود ادامه بدهید.