مشاوره آنلاین

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك پسربچه هشت ساله را نشان میدهد
كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار دررفتگی و شكستگی در هر دو مفصل ساكروایلیاك
در ناحیه لگن شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه مفصل ساكروایلیاك در هر دو طرف دررفته است. بجز این دررفتگی، شكستگی در توبروزیته ایلیوم در هر دو طرف مشاهده میشود. بدنبال دررفتگی در طرف راست استخوان ایلیوم به قدام ساكروم آمده و لبه آن در همانجا گیر كرده و امكان جااندازی بسته را نمیدهد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. تشخیص”  برای متخصصین

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش عمودی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )