مشاوره آنلاین

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش عمودی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك پسربچه هشت ساله را نشان میدهد
كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار دررفتگی و شكستگی در هر دو مفصل ساكروایلیاك
در ناحیه لگن شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور
افقی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف بالا و پایین مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم بجز دررفتگی هر دو مفصل ساكروایلیاك راست و چپ دیده میشود استخوان ایلیاك در سمت راست در جلوی ساكروم قفل شده است. همچنین شكستگی راموس های فوقانی پوبیس در هر دو طرف و شكستگی راموس ایسكیوپوبیك در طرف چپ قابل مشاهده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. تشخیص”  برای متخصصین

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه در ناحیه لگن. تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

0/5 ( 0 نظر )