مشاوره آنلاین

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك پسربچه هشت ساله را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار دررفتگی و شكستگی در هر دو مفصل ساكروایلیاك در ناحیه لگن شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان های لگن مانند یك تصویر رادیوگرافی ساده شفاف است و میتوان از ورای آن پیچ و پلاك های كارگذاری شده را مشاهده كرد.

در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه دررفتگی مفاصل ساكروایلیاك بعد از جااندازی به توسط دو پلاك دو سوراخه كه بر روی مفاصل قرار گرفته شده فیكس شده است. هر پلاك با دو پیچ به استخوان ایلیوم و ساكروم متصل شده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. درمان”  برای متخصصین

” در رفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه در ناحیه لگن. درمان”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه. چرخش عمودی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش افقی

فیلم دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

فیلم شفاف دررفتگی دوطرفه مفصل ساكروایلیاك در بچه بعد از جراحی. چرخش عمودی

0/5 ( 0 نظر )