مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ساكروم و استابولوم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان لگن یك خانم جوان را نشان میدهد كه بدنبال تصادف اتومبیل دچار شكستگی حلقه لگنی در ناحیه ساكروم و پوبیس و شكستگی استابولوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان لگن حول محور عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم شكستگی عرضی استابولوم همراه با شكستگی ساكروم در ناحیه فورامن ها و شكستگی راموس های پوبیس در سمت راست دیده میشوند. با دقت بیشتر میتوان دید كه سمفیز پوبیس آسیب دیده و استخوان پوبیس در طرف راست و در محل اتصال به سمفیز جابجا شده و چرخیده است.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ساكروم و استابولوم . تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و استابولوم در ناحیه لگن . تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و استابولوم. ساكروم

فیلم شكستگی ساكروم و استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )