مشاوره آنلاین

فیلم شكستگی ساكروم و استابولوم. ساكروم

نویسنده: دكتر مهرداد منصوری “متخصص ارتوپدی”

فیلم زیر استخوان ساكروم یك خانم جوان را نشان میدهد كه
بدنباال تصاوف اتومبیل دچار شكستگی حلقه لگنی در ناحیه ساكروم و پوبیس و
شكستگی استابولوم شده است.

فیلم با در كنار هم قرار گرفتن تصاویر بازسازی سه بعدی
سی تی اسكن همین بیمار تهیه گردیده است. در این فیلم استخوان ساكروم حول محور
عمودی خود میچرخد و میتوان آن را از زوایای مختلف چپ و راست مشاهده كرد.

  

 

در این فیلم دیده میشود كه استخوان ساكروم بصورت عمودی دچار شكستگی در ناحیه فورامن ها شده است. شكستگی هم در كورتكس قدامی و هم خلفی وجود دارد.

 

شرح حال بیمار و دیگر تصاویر وی در مقالات زیر وجود دارند.

” شكستگی ساكروم و استابولوم . تشخیص”  برای متخصصین

“شكستگی ساكروم و استابولوم در ناحیه لگن . تشخیص”  برای عموم مردم

 

فیلم های دیگر همین بیمار را میتوانید در مقالات زیر دریافت كنید.

فیلم شكستگی ساكروم و استابولوم

فیلم شكستگی ساكروم و استابولوم بعد از جراحی

0/5 ( 0 نظر )